Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Beboerrepræsentation

Om beboerrepræsentationer

Vi har gode erfaringer med ejendomme, der har etableret beboerrepræsentation, hvor vi oplever en god dialog og dynamik. Derfor vil vi gerne opfordre til at endnu flere etablerer beboerrepræsentationer.

Der er to muligheder for, hvordan I som beboere kan konstituere jer:

 1. Uformelt beboerråd
 2. Formel beboerrepræsentation

Herunder redegør vi kort for forskellen:

Uformelt beboerråd

Det uformelle beboerråd er, som navnet antyder, op til jer selv at definere rammerne for – Der er ingen formelle krav, hverken for jer eller os som udlejer. Dog giver det mulighed for at skabe et godt afsæt for dialog mellem Heimstaden og jer som beboere.

På den vis repræsenterer beboerrådet ejendommen i forhold til at varetage beboernes interne interesser, udvikle og styrke den interne kontakt til gavn for naboskabet og ikke mindst dialogen med Heimstaden.

Beboerrådet kan fx tage et ansvar for fællesområder og -lokaler, sociale events og naboaktiviteter, ligesom rådet har mulighed for at rette særlige ønsker til Heimstaden, både ift. indretning, aktiviteter o.lign.

Vi anbefaler at beboerrådet mødes på faste datoer over året, fx månedligt eller kvartalsvist og at beboerrådet udpeger en talsperson (og evt. suppleant), som varetager dialogen med Heimstaden.

Den formelle beboerrepræsentation

Den formelle beboerrepræsentation giver jer mere medindflydelse på ejendommens drift.

Beboerrepræsentationen varetager lejernes interesse over for udlejer og har flere rettigheder, større indflydelse på, og indsigt i driften af ejendommen, end man ellers har som lejer.

Beboerrepræsentationen kan forhandle med udlejer på vegne af lejerne, men er også til gavn for udlejer som en vigtig sparringspartner.

De opgaver som beboerrepræsentationen enten kan deltage i, eller skal orienteres om, er blandt andet:

 • Vedtagelse af husorden
 • Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse
 • Gennemgang af varmeregnskab
 • Ejendommens budget og regnskab
 • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Gennemførelse af andet større arbejde på ejendommen

For at beboerrepræsentationen har disse beføjelser, skal den stiftes korrekt.

Hvordan stiftes en beboerrepræsentation?

En formel beboerrepræsentation skal besluttes på et stiftende beboermøde:

 • Alle beboere skal indkaldes til beboermødet, bortset fra lejere af fremlejemål.
 • Indkaldelsen skal ske med mindst ottes dages varsel, enten ved brev eller ved opslag i opgangene.

På det stiftende beboermøde kan man ved almindelig flertalsbeslutning (JA/NEJ) oprette en beboerrepræsentation, hvis mindst 50% af beboerne er til stede. Det er muligt at lade sig repræsentere af en skriftlig fuldmagt fra beboere, der ikke kan være til stede på mødet. Hvert lejemål har én stemme.

Hvis under halvdelen af beboerne deltager
Er der færre end 50% af beboerne til stede på det stiftende beboermøde, skal der stadigvæk stemmes om, hvorvidt man vil oprette en beboerrepræsentation.

Hvis der blandt de tilstedeværende er flertal (JA/NEJ) for at oprette en beboerrepræsentation, skal dette efterfølgende bekræftes ved en skriftlig afstemning (brevafstemning) blandt alle beboere.

Sådan fordeles stemmerne
Stemmerne er fordelt med en stemme per beboelseslejlighed. Hvert lejemål har altså én stemme.

Ved brevafstemningen er det flertallet af de afgivne stemmer, der afgør, om beboerrepræsentationen er oprettet eller ej (JA/NEJ).   

Brug for hjælp?

Hvis I har spørgsmål til, hvordan man stifter og driver en beboerrepræsentation, er I meget velkomne til at kontakte Heimstaden, så vi kan vejlede jer gennem processen.

Kontakt Heimstaden.